El ple municipal d’aquest dilluns horabaixa ha aprovat, amb els vots de l’equip de govern format per MÉS-Esquerra, PSIB-PSOE i Podem i l’abstenció dels grups de l’oposició, formada per PP, El Pi i AIPC-SyS, la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per a l’estacionament de vehicles a les vies públiques.

Amb aquesta modificació s’avança cap a la creació de les Zones d’Alta Rotació Comercial incloses dins la ZPR. La modificació inclou una tarifa de 0,10 euros l’hora per a l’estacionament de vehicles a la zona d’Alta Rotació Comercial ZPR. «Fixam una quantitat molt baixa a la Zona d’Alta Rotació que estableix la ZPR, que té com a objectiu evitar que un mateix vehicle vagi ampliant el temps d’estada a un mateix aparcament i que sigui fàcil trobar aparcament a aquesta zona», ha explicat del batle, Miquel Oliver.

Els aparcaments de la Zona d’Alta Rotació Comercial s’ubicaran a les vies d’accés lliure de la ZPR i tothom hi podrà aparcar en horari comercial, tot i que el temps màxim d’estacionament serà d’una hora. Els nous parquímetres que es començaran a instal·lar permetran identificar les matrícules i facilitar aquest nou sistema de rotació.

«Amb la ZPR no hem eliminat ni una sola plaça d’aparcament, i amb aquestes Zones d’Alta Rotació Comercial tenim l’objectiu d’afavorir el comerç», ha assegurat el batle de Manacor.

Aquests aparcaments estaran ubicats als carrers de l’Amargura, Olesa, Príncep, Rector Caldentey, plaça Constitució i plaça del Rector Rubí.

Ordenança per regular la mobilitat de ciclistes i vehicles de mobilitat personal

El ple municipal ha aprovat inicialment aquest dilluns horabaixa, amb els vots de l’equip de govern i l’abstenció dels grups de l’oposició, l’Ordenança municipal que regula la mobilitat de ciclistes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP), amb l’objectiu d’ordenar el trànsit a les vies urbanes del municipi. L’Ordenança estableix les vies per on poden circular, les característiques dels diferents cicles i vehicles de mobilitat personal, la convivència amb els vianants i la resta de vehicles, l’estacionament i el règim sancionador.

Bicicletes i VMP hauran d’obeir els senyals de circulació, l’edat mínima permesa per circular amb un VMP és de 16 anys o menors de 16 que disposin de permís de conduir ciclomotor AM. No obstant, els menors de 16 anys podran utilitzar-los en espais tancats al trànsit i sota la responsabilitat de les persones que n’exerceixin la tutela. Els cicles i VMP podran circular per carril bici, calçada i camins pedalables. Hauran d’ajustar la seva velocitat a les condicions de la via per on circulin i hauran de respectar, en tot moment, les normes generals de circulació.

Així mateix, es prohibeix la circulació de cicles i VMP per voreres, places, parcs, jardins i altres espais públics destinats en exclusiva als vianants, amb l’excepció dels menors de fins a 12 anys si no sobrepassen la velocitat dels vianants i van acompanyats d’un vianant adult. L’ús del casc és obligatori per a menors de 16 anys que condueixin un cicle.

La velocitat màxima de circulació de cicles i VMP en els carrers residencials és de 20km/h, i la prioritat serà sempre dels vianants.

L’Ordenança defineix el règim sancionador, diferenciant entre infraccions lleus (100 euros), greus (200 euros) i molt greus (500 euros).

La nova Ordenança recull la normativa estatal i l’adapta a la realitat dels nuclis del municipi. «Entre altres coses el que pretén és blindar la prioritat dels vianants a les zones per a vianants», ha assegurat el delegat de Mobilitat, Sebastià Llodrà, qui ha afegit que «el compromís és el millorar-la entre tots i una vegada s’aprovi definitivament explicar-la molt bé a la ciutadania»,

Nou reglament de circulació de vehicles dins espais naturals

El ple municipal també ha aprovat inicialment amb els vots dels grups municipals de MÉS-Esquerra, PSIB-PSOE, Podem Manacor, El Pi i AIPC-Sys i l’abstenció del PP un nou reglament sobre les normes de circulació i estacionament de vehicles de motor dins els espais naturals del terme de Manacor, així com a la resta de vies que discorren per medi rural, amb l’objectiu final de garantir la conservació d’aquests espais i assegurar el respecte a la propietat pública i privada.

D’acord amb el nou reglament, dins els espais naturals del terme, els vehicles a motor i ciclomotor sols podran circular per les carreteres, camins i pistes forestals aptes per a la circulació de vehicles i estarà prohibit que circulin i estacionin fora d’aquestes o camp a través. La velocitat màxima per les vies i camins que transcorrin per dins els espais esmentats és de 30 km/h.

Un aspecte a destacar és que en els espais naturals no està permesa la pràctica esportiva amb vehicles motoritzats ni la realització d’itineraris turístics amb aquests vehicles, atès que els camins no estan preparats i els espais naturals es poden degradar greument. A la resta de vies objecte d’aquest reglament i que no discorren per zones qualificades com a espais naturals, caldrà sol·licitar autorització a l’Ajuntament de Manacor.

El reglament defineix el règim sancionador, diferenciant entre infraccions lleus (100 euros), greus (200 euros) i molt greus (500 euros). La imposició de les sancions és independent de l’obligació, exigible en qualsevol moment, de restituir el medi físic a l’estat anterior a la comissió de la infracció i de l’obligació d’indemnitzar per danys i perjudicis.

Nou reglament regulador de la venda ambulant

El nou reglament aprovat inicialment amb els vots de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició en sessió plenària regula els mercats de venda ambulant del municipi, tant els habituals dels dilluns i dissabtes a Manacor i els diumenges a Porto Cristo, com els mercats temporals i de segona mà, a més de qualsevol tipus de venda ambulant a la via pública o amb camions botiga. La norma estableix les ubicacions i els horaris de muntatge, venda i desmuntatge i neteja, fixa els tipus de productes objecte de venda per a cada mercat i estableix la tipologia de les parades.

El reglament estableix també els criteris pel que fa a la concessió de les concessions, mitjançant un sistema de punts que prioritza els productors de productes propis, la presentació i estètica i la situació de vulnerabilitat acreditada de les persones sol·licitants.

Deja una respuesta